შეფასების პროცესი

კრებულში გამოსაქვეყნებლად გამოგზავნილი სტატია რეცენზირებისთვის ეგზავნებათ საერთაშორისო ექსპერტებს ფარული რეცენზირებისთვის. სტატია ფასდება ქულებით და თან სდევს რეკომენდაციები. უმაღლესი და კარგი ქულის მქონე სტატია, გადაეგზავნებათ რედაქტორებს რეცენზენტების შეფასებით და შენიშვნებით.

გამოქვეყნების პროცედურა

რედაქტორებისგან სტატიის გამოქვეყნებაზე თანხმობის შემთხვევაში, ნაშრომი გაივლის ლიტერატურულ-სტილისტურ-კორექტურულ რედაქტირებას და გამოქვეყნდება „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანში“. მასალების ჩაბარების ბოლო ვადა დადგინდეს 1 თვით ადრე ყოველი ნომრის გამოსვლამდე.

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი