ეთიკის კოდექსი

  1. აღნიშნული კოდექსი განსაზღვრავს კრებულის „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“   სარედაქციო კოლეგიის, რეცენზენტებისა და ავტორის ეთიკის ნორმებსა და ქცევის წესებს.
  2. კოდექსის მიზანია, ზნეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, განსაზღვროს პროფესიული ღირსება, პატივი სცეს თავის საქმიანობას და საზოგადოებაში დაამკვიდროს ნდობა მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო გამოცემების მიმართ.
  3. კოდექსი შექმნილია სამართლიანობის, ობიექტურობის, კონფიდენციალურობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებზე დაყრდნობით.
  4. აღნიშნული კოდექსი ვითარდება და იხვეწება თანამედროვეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე და მიმდინარეობს ეთიკური თვალსაზრისით საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა და განხორციელება.
  5. კრებული „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“  სრულად იზიარებს გამოცემების ეთიკის კომიტეტის (COPE) საგამომცემლო პრინციპებსა და პრაქტიკას.

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022-2024
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი