ვინ შეიძლება იყოს ავტორი

  • დოქტორის ხარისხის მქონე პირები, აკადემიური პერსონალი (ხელოვნების მიმართულებით);
  • დოქტორანტი;
  • მაგისტრანტი;
  • მკვლევარი

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი